Ważny przepis

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011, dotyczące obowiązku informowania o żywności, obowiązują w Polsce od trzech lat. Nie są zatem powszechnie znane oraz nie wytworzyła się jeszcze sądowa wykładnia ich stosowania. Warto zatem przybliżyć niektóre z ich postanowień i skomentować je.

Kardynalny przepis opisywanego rozporządzenia ma brzmienie:

Podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii.

Należy zauważyć, że w jego treści nie ma ograniczenia, iż dany podmiot odpowiada jedynie za informacje, których sam udziela. Podmiot odpowiada także za informację dotyczącą jego wyrobów, która została udzielana przez inną osobę. O ile ta informacja jest mu znana.

Powszechnym jest zjawisko zamieszczania przez określone podmioty w internecie informacji o wyrobach produkowanych przez inne podmioty. W takim przypadku ma znaczenie domniemanie prawne, że opisywana informacja jako funkcjonująca w przestrzeni publicznej, jest znana podmiotowi odpowiedzialnemu, pomimo że od niego nie pochodzi. Jeśli opisywana informacja wprowadza w błąd lub nawet jest tylko nieścisła, podmiot odpowiedzialny powinien ją sprostować. Jeśli zaniecha wykonania opisanego obowiązku musi liczyć się z ewentualnymi roszczeniami o spowodowanie szkody przez wprowadzenie w błąd.

Na dobrą sprawę każdy producent żywności, sprzedający swoje wyroby za pośrednictwem sieci sklepów i hurtowni powinien – dla swojego bezpieczeństwa – zatrudniać pracownika. Jego zadaniem będzie stałe śledzenie internetu i wyłapywanie informacji nieścisłych, w tym w szczególności nieaktualnych, oraz ich sprostowanie. To konieczne działanie jest jednak uciążliwe i kosztowne.

Polski Portal Żywnościowy Jedz dobrze rozwiązuje ten problem. Producent, który zarejestrował się w Portalu uzyskuje w nim swoją podstronę, której jest administratorem. Dopisanie przez producenta danego produktu do bazy Portalu skutkuje powstaniem strony produktu ze wszystkimi informacjami wymaganymi obowiązującymi przepisami. Strona produktu dzięki jej linkowaniu powinna być także dostępna na stronie producenta. Powinna być stale aktualizowana i ma znaczenie informacji źródłowej. Może być odpowiednio linkowana i wyświetlana na stronach podmiotów handlowych.

Jeśli producent na swojej stronie napisze, że informacja o danym produkcie uzyskana poprzez linkowanie strony produktu z Portalu jest jedyną informacją autoryzowaną przez producenta, to w przypadku, gdy na określonej stronie pojawi się informacja niezgodna z autoryzowaną, producent nie będzie ponosił za nią odpowiedzialności. Będzie bowiem obowiązywało domniemanie, że każdy wie, iż jedyną autoryzowaną informacją o danym wyrobie spożywczym jest informacja podana na Polskim Portalu Żywnościowym Jedz dobrze. W związku z tym, każdy kto udziela informacji rozbieżnej z autoryzowaną, czyni to na odpowiedzialność własną, a nie producenta.

Leave a Reply